Sunday, January 29, 2006

הספר של אברהארד קינלה - יחסי סוריה עיראק

הספר של אברהרד קינלה על יחסי סוריה עיראק, שהייתי עוזר-מחקר שלו בעת הכנת הספר, פותח צוהר רחב למאבקי השליטה של שתי המדינות האלה על ההגמוניה במזרח-התיכון. הספר מסתיים בפלישת עיראק לכווית, אך יחד עם זאת הספר מהווה בסיס טוב להבנת האירועים המתחוללים היום בסוריה, לאחר מותו של חאפז אל-אסד ומצבה הנוכחי של סוריה לאחר נסיגתה מלבנון.

Eberhard Kienle. Ba'th vs. Ba'th: The Conflict between Syria and Iraq, 1968-1989

No comments: