Thursday, April 26, 2007

עדאלה כארגון לאומני גזעני

לאחרונה התבשרנו כי ארגון עדאלה החליט להגיש מסמך ובו עיקרי "החוקה הדמוקרטית" במטרה לשנות את אופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. לכאורה, המסמך אינו מדבר על ביטול אופייה היהודי של מדינת ישראל, אלא, המסמך לכאורה מנסה להציב אתגר - מתוך כוונת מכוון - באמצעות הטענה כי מדינת-ישראל אינה דמוקרטית.

ראוי להזכיר, שארגון עדאלה ניסה את כוחו לפני זמן במוסדות האו"ם, שם הוא ניסה להביא הוכחות שמדינת-ישראל "נגועה" בגזענות בשל יחסה למיעוט המוסלמי. לאחר דיון הועדת האו"ם, יצאה החלטה מטעם קבוצת המדינות שדנו בעניין כי "למעשה, מדינת ישראל נקיה מגזענות כלפי המיעוט המוסלמי".

לאחר הכישלון הזה, לארגון עדאלה היתה עוד תחמושת בארסנל האידיאולוגי שלו. מה הן עיקרי הדרישות של עדאלה כפי שהן באו לידי ביטוי בעיתון הארץ ב-28 בפברואר 2007?

1. ישראל תיהפך למדינה דו-לשונית ורב תרבותית.
2. סמלי המדינה ייקבעו במשותף ע"י יהודים וערבים.
3. לנבחרי ציבור ערבים תהיה מעין זכות וטו על חוקים פוגעים.
4. חוק השבות יבוטל וחוק האזרחות ישונה.
5. כל מיעוט לאומי במדינה יוכל להקים גוף מייצג וליהנות מאוטונומיה תרבותית.
6. גבולות המדינה יהיו גבולות 1967.
7. ערביים-ישראלים יוכלו לשוב לכפרים שנטשו ב-1948.
8. הישובים הלא מוכרים יזכו להכרה.

במילים אחרות, ארגון עדאלה, באיצטלה "דמוקרטית" אינו רוצה שנכיר בלגיטימיות של הכיבוש הערבי על ארץ-ישראל בלבד, אלא הוא גם רוצה שנתאבד כקולקטיב לאומי במדינתנו היחידה עלי-אדמות. לא רק שלארגון עדאלה יש עוד 22 מדינות ערביות ברחבי העולם, אלא הוא גם רוצה את כבשת הרש הקטנה שלנו, וזאת במטרה לתחזק את השאיפות האימפריאליות של הלאומיות הערבית הגזענית שגירשה, סילקה, החרימה, עינתה ורצחה את היהודים שהתגוררו במדינות-ערב במשך שנים רבות.

כל יהודי שהתגורר במדינה ערבית כיבד את המקום, כיבד את חוקי המדינה, לא חתר נגדה ולא רצה להפוך אותה למדינה יהודית למרות שהיהדות היתה קיימת במקום הרבה לפני בוא האיסלאם. לא רק שמדינות-ערב המוסלמיות ניקו את ארצותיהם מיהודים, הם גם רוצים את ביתם הלאומי של הישראלים. תיאבון גדול יש לארגון עדאלה שלקח על עצמו להיות חוד-החנית של הלאומיות הערבית הגזענית. המקרה של עזמי בשארה, לאור הפרסומים האחרונים, אינו מקרה בודד, שכן, עזמי בשארה הוא רק חלון הראווה של הלאומנות הערבית הגזענית שאליה מצטרף ארגון עדאלה כחלק ממטרה ברורה וידועה לכל. (מאמר ראשון בסדרה)

No comments: